Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Wszelka korespondencja przychodząca do Szpitala odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
  2. Wyjaśnień dotyczących świadczeń medycznych udzielają Ordynatorzy/Koordynatorzy oddziałów oraz Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej.
  3. Skargi i wnioski mogą być składane w formie ustnej lub pisemnej.
  4. Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie SPZZOZ w Płońsku we wszystkie dni robocze w godzinach od 7:30 do 15.00.

Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Szpitalu odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Rozpatrywanie skarg

1. Przedmiotem skargi lub wniosku może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Szpitala.

2. Skarga pacjenta złożona w formie pisemnej zawiera co najmniej:

  • imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
  • datę zdarzenia,
  • nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
  • uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawiera w szczególności:

  • wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
  • uzasadnienie z podaniem okoliczności faktycznych i w miarę potrzeby prawnych.

 

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-11-30

Czas wytworzenia: 2018-11-30

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-23, godz: 8:42

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth