Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Przedmiot działalności

Do celów  SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku należy m.in.:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób objętych powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz pozostałych do tego uprawnionych, a także na zasadach komercyjnych – osobie, która zgłasza się do SPZZOZ potrzebując natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na stan bezpośredniego zagrożenia utraty zdrowia lub życia, pomoc medyczna udzielana jest niezwłocznie, a żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia tych świadczeń,
 2. realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych oraz programów profilaktyki zdrowotnej zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia i finansowanych z budżetu państwa lub podejmowanych i finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowa, bądź inne instytucje,
 3. integracja zasobów osobowych systemu ochrony zdrowia w obrębie działania SPZZOZ, z uwzględnieniem aspektu szkoleniowo – edukacyjnego,
 4. prowadzenie wydzielonej działalności naukowej oraz badawczo – rozwojowej, w tym badań klinicznych, mających na celu wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia,
 5. organizacja wyodrębnionej działalności, innej niż lecznicza, m. in. sprzedaży usług medycznych, w tym z zakresu sterylizacji oraz transportu sanitarnego, utrzymania miejsc hotelowych dla rodziców dzieci hospitalizowanych, najmu lub dzierżawy lokali i powierzchni będących w użytkowaniu SPZZOZ, udostępniania miejsc parkingowych, bufetu i innych usług gastronomicznych, a także usług w zakresie kserokopii, w tym usług poligraficznych.

Do zadań  SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku należy m.in.:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy medycznej i najnowszych technik informatycznych – systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, służące:
  • zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia poprzez odpowiednią diagnostykę i terapię,
  • zapobieganiu powstawania chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
  • zapobieganiu niepełnosprawności, a w konsekwencji powstawaniu urazów,
 2. realizację wyżej wymienionych zadań – szczegółowo poprzez:
  • badania i porady lekarskie,
  • badania diagnostyczne,
  • leczenie /ambulatoryjne, w domu pacjenta, szpitalne, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym/, w sposób szczególny – bólu,
  • badania i terapię psychiatryczną oraz psychologiczną,
  • rehabilitację leczniczą,
  • świadczenia pielęgniarskie,
  • pielęgnację pacjentów, w sposób szczególny – niepełnosprawnych,
  • świadczenia położnicze, w sposób szczególny – dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, opiekę prenatalną nad płodem i położniczą nad noworodkiem,
  • zaopatrzenie w leki i materiały medyczne,
  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz lecznicze środki techniczne,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • opiekę i pielęgnację długoterminową,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i duchowych, a także socjalnych – w sposób szczególny w stosunku do pacjentów przebywających w zakładzie opiekuńczo – leczniczym,
 3. stałe podnoszenie poziomu jakości udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez:
  • analizę danych z zakresu statystyki medycznej, w tym – dotyczących rodzaju zrealizowanych świadczeń zdrowotnych, danych finansowych i kadrowych,
  • monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów na podstawie badań ankietowych i innych metod wykorzystywanych w tym celu,
 4. promocję zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia,
 5. organizowanie kształcenia ustawicznego pracowników, w tym zwłaszcza własnych zasobów osobowych, a także praktyk medycznych i zawodowych przy współpracy z podmiotami państwowymi koordynującymi proces kształcenia w ochronie zdrowia, instytucjami medycznymi oraz szkołami zawodowymi.

 

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-11-30

Czas wytworzenia: 2018-11-30

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-29, godz: 9:29

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth