Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Dostępność

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.szpitalplonsk.pl i www.szpitalplonsk/bip

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności e-mail: iso@szpitalplonsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 661 34 00 w. 404. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 26.06.2013r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2022r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Ul. Henryka Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk

Główny numer szpitala: 23 662 39 00

E-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Strona internetowa: https://www.szpitalplonsk.pl/

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny Szpitala „A i B”

 1. Do budynku prowadzi wejście od ul. H. Sienkiewicza 7, oznaczone literą „A”. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach po prawej stornie do wejścia „A” znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Po wejściu do Budynku „A” po prawej stronie znajduje się winda.
 3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w niskim parterze po prawej stronie oraz w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.
 4. Za Budynkiem „A” wyznaczono 8 miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek SOR oznaczony „C”

 1. Wejście do budynku bezkolizyjne z kontrolą dostępu.
 2. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami i windą.
 3. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek oznaczony „E”

 1. Wejście główne do budynku schodami.
 2. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami.
 3. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Zespołu Poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólne „F”

 1. Wejście główne do budynku schodami i pochylnią.
 2. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windą.
 3. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Przy budynku wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

 1. Wejście główne do budynku schodami i pochylnią.
 2. Komunikacja w budynku dostępna schodami i windą.
 3. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Administracji oznaczony „P”

 1. Wejście główne do budynku schodami.
 2. Komunikacja w budynku dostępna schodami.
 3. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej.
 4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 5. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2024 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth