Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Klauzule informacyjne

Obowiązek informacyjny

 • Klauzula informacyjna dla Pacjenta

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZ ZOZ) z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 7,
  w Płońsku (kod pocztowy: 09-100), tel.: 23 661 77 00.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w SPZ ZOZ powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą mailową: b.duch@obslugarodo.pl
 3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • realizacji świadczeń medycznych (w tym m.in. w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami przepisów prawa, nawiązywania kontaktu z pacjentem),
 • prowadzenia dokumentacji medycznej oraz dokumentacji związanej z prowadzeniem firmy zgodnie z wymogami prawa.
 • zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich,
 • świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • nawiązywania kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Administratora formularzy,
 • świadczenie usług medycznych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (w tym rejestracja rozmów telefonicznych),
 • realizacji nawiązanych relacji handlowych,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, oraz art. 9 ust. 2 lit. h i art. 9 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z:
 • 24, 26, 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • 32 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
 • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
 • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektroniczne dokumentacji medycznej,
 • 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi w tym zakresie.
 1. Na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
 2. Podanie danych jest konieczne do stworzenia i uzupełniania dokumentacji medycznej. Dokumentacja ta jest wymagana przepisami prawa (w tym m.in. Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 roku oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania) i niezbędna do przeprowadzenia procesu leczenia.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej działalności, jak również realizacji Państwa praw dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z nami podmiotom w celu zapewnienia prawidłowej realizacji naszych usług, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie oraz zarządzanie placówką.
 1. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe zebrane w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres (licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wykonane świadczenie medyczne):
  • 20 lat dla dokumentacji medycznej
  • 30 lat dla dokumentacji związanej ze zgonem Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała bądź zatrucia
  • 30 lat dla dokumentacji zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników
  • 10 lat dla zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta
  • 5 lat dla skierowań na badania lub zleceń lekarza
  • 2 lat dla skierowań na badania lub zleceń lekarza jeżeli Pacjent nie zgłosił się na badanie (chyba że Pacjent odebrał skierowanie)
  • 22 lat dla dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań rozmów telefonicznych przetwarzane będę przez okres 1 roku, natomiast dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 10 dni od dnia nagrania.
 5. Po upływie okresów wymienionych w ust. 10 i 11 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 7. Korzystanie z usług Administratora jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy Administrator jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej
  w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta
  z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia medycznego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania podanych danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. W przypadku konieczności podania numeru telefonu czy adresu e-mail– ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz np. brakiem możliwości potwierdzenia realizacji świadczenia.
 8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
 9. Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Klauzula informacyjna –  monitoring wizyjny

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że :

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZ ZOZ) z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 7,
  w Płońsku (kod pocztowy: 09-100), tel.: 23 661 77 00.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w SPZ ZOZ powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą mailową: b.duch@obslugarodo.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
 • 6 ust. 1 lit. c – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  w tym art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, oraz 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, rozporządzenie Ministra Zdrowia
  z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Załącznik do Rozporządzenia: Wymagania da lądowisk Rozdział 1 ust. 5), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (§ 29);
 • 6 ust. 1 lit. e – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, którym jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
 1. Celem stosowania monitoringu wizyjnego w placówce medycznej jest:
 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie placówki medycznej, w tym w szczególności: pracownikom, współpracownikom, pacjentom, osobom towarzyszącym i odwiedzającym;
 • zapewnienie ochrony mienia oraz niezbędnego bezpieczeństwa pomieszczeń,
  w których prowadzona jest działalność lecznicza;
 • wspomaganie nadzoru medycznego nad pacjentami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 1. System monitoringu służy dbaniu o porządek prawny i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie objętym monitoringiem, w szczególności poprzez poszerzenie pola widzenia osoby sprawującej nadzór nad powierzonym terenem oraz zapewnienie możliwości ponownej obserwacji obrazu w celu przyjrzenia się jego szczegółom, w celu wczesnego wykrycia zdarzeń niepożądanych i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych.
 2. W podmiocie leczniczym, nie prowadzi się obserwacji pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności gabinetów lekarskich, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, pomieszczeń socjalnych – za wyjątkiem sali obserwacyjnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz „separatki” na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM). Monitoring w sali obserwacyjnej SOR oraz „separatki” OIOM przekazuje obraz „na żywo” do stanowisk pielęgniarskich/lekarskich w celu wspomagania obserwacji pacjentów przez personel medyczny SPZZOZ. W pokojach łóżkowych dopuszcza się instalację urządzeń umożliwiających obserwację pacjentów, jeżeli jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla zapewnienia im bezpieczeństwa.
 3. Monitoring wizyjny z zapisem obrazu obejmuje miejsca ogólnodostępne oraz pozostałe miejsca wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Monitoring wizyjny bez zapisu obrazu obejmuje salę obserwacyjną w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz „separatkę” OIOM.
 4. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze danych podlega wyłącznie obraz. Kamery nie rejestrują dźwięku. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający 10 dni od zarejestrowania i utrwalenia a następnie automatycznie kasowany na rejestratorze, tzn. w 10 -tym dniu kasowane są (nadpisywane) zapisy z dnia pierwszego.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 8 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Dane osobowe z monitoringu mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanym celu możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tzw. podmiotami przetwarzającymi. W takich przypadkach zawarte umowy gwarantują ochronę danych zgodnie z postanowieniami RODO.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu w swoje dane (jeżeli nie naruszy to prywatności i praw przysługujących innym osobom, które znalazły się w obrębie miejsc monitorowanych), oraz prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w przypadkach, gdy zaistnieją do tego stosowne przesłanki. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 • Klauzula dotycząca nagrywanych rozmów

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 7, w Płońsku (kod pocztowy: 09-100), tel.: 23 661 77 00.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w szpitalu powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą mailową: b.duch@obslugarodo.pl
 3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług medycznych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
 4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
 5. Podanie danych jest wymagane przepisami prawa. Państwa dane są rejestrowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Zarządzenia nr 71/2017/DSM Prezesa NFZ.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2024 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth