Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna udostępniana jest zgodnie z zapisami art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 52, poz.417 z późn.zm.).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

  • pacjentowi,
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta, o ile takie upoważnienie jest w dokumentacji medycznej,
  • podmiotom i organom wymienionym w ww. ustawie.

Udostępniana jest dokumentacja bieżąca i archiwalna.

Formy udostępniania

Dokumentacja jest udostępniana:

  1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (oddział, poradnia, pracownia itp.) w obecności pracownika medycznego wskazanego przez ordynatora/kierownika danej komórki organizacyjnej, zaś w przypadku dokumentacji przekazanej do archiwum w obecności pracownika Działu Analiz i Statystyki;
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest przez Dział Analiz i Statystyki Medycznej na pisemny wniosek osoby uprawnionej.

Formularze wniosków są dostępne w:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście lub pocztą.

Wszelkie informacje dotyczące wypełnienia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem tel.23 661 34 00 wew.494.

Wzory formularzy

Odbiór wnioskowanej dokumentacji

Kopie dokumentacji archiwalnej i bieżącej należy odebrać osobiście w Dziale Analiz i Statystyki Medycznej (II piętro, budynek B Szpitala), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. Dokumentację medyczną na prośbę wnioskodawcy wysyłamy również pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Osoby odbierające dokumentację proszone są o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku przedstawicieli ustawowych dodatkowo akt urodzenia dziecka lub decyzja sądu.

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej ( zgodnie z Zarządzeniem nr 08/IX/2020 Dyrektora SPZZOZ w Płońsku)

  • Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Za sporządzenie 1 strony wyciągu/ odpisu dokumentacji medycznej – opłata wynosi 10,05zł.
  • Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej – opłata wynosi 0,35zł. za 1 stronę
  • Za sporządzenie wyciągu/odpisu/kopii dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym – opłata wynosi 2,01zł.

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-11-30

Czas wytworzenia: 2018-11-30

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-25, godz: 8:18

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth