Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Oferty pracy

OGŁOSZENIE SPRAWIE KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARZY

2019-05-21

 

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37 udzielane przez lekarzy w:

  • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Izbie Przyjęć
  • oraz Nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

 

Na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.06.2019 r. do dnia 29.02.2020 r.

W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające  z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. (oferty można składać na załączonym druku lub  własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Składanie ofert do dnia 29.05.2019 r. do godz.15.00
  • Otwarcie ofert – dnia 30.05.2019 r. o godzinie 10.00
  • Rozstrzygnięcie konkursu – dnia 30.05.2019 r. o godzinie 14.00
  • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku dnia 31.05.2019 r. godz.16.00
  • Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny

 

Udostępniający: Marzena Car-Dul

Wytwarzający: Marzena Car-Dul

Czas udostępnienia: 2019-05-21

Czas wytworzenia: 2019-05-21

Ostatnia aktualizacja: 2019-05-21, godz: 2:55

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth