Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Pracownia Tomografii Komputerowej

Badania wykonywane są na aparacie spiralnym wysokiej klasy umożliwiającym rekonstrukcję obrazów w technice 3D.

SPZZOZ w Płońsku świadczy usługi w zakresie tomografii komputerowej w ramach umowy z NFZ. Są to Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne Współfinansowane (czyli kosztem badania obciążony jest zlecający i NFZ zgodnie z wyceną przedstawioną przez NFZ w zał. Nr 1b do materiałów informacyjnych AOS) Podstawą do wykonania badania w ramach obowiązującej umowy jest skierowanie wystawione przez lekarza świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (na skierowaniu musi być pieczątka instytucji zlecającej z numerem umowy z NFZ)

Standardowe badania TK:

 • głowy,
 • szyi,
 • klatki piersiowej,
 • jamy brzusznej,
 • miednicy,
 • kończyn,
 • badania angio TK.

Badanie Tomografii Komputerowej można wykonać również odpłatnie. Badania płatne wykonywane są wyłącznie za okazaniem skierowania od lekarza.

Informacje dla pacjentów Pracowni Tomografii Komputerowej.
Badania radiologiczne wykonane są przy użyciu promieniowania jonizującego, które nie jest obojętne dla organizmu człowieka. W związku z tym konieczne jest skierowanie od lekarza na tego typu badanie.
Skierowanie powinno być wypełnione czytelnie i zawierać dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel, rodzaj badania, rozpoznanie oraz podpis i pieczątkę lekarza kierującego). Badania rentgenowskie nie powodują bezpośredniego zagrożenia życia. Promieniowanie X nie jest widoczne, ani w jakikolwiek sposób odczuwalne fizycznie. Dyskomfort może odczuwać pacjent podczas ułożenia danej części ciała zgodnie z procedurą wykonywania badań spowodowany bolesnością danej okolicy. Prawidłowe ułożenie pacjenta do badania służy uzyskaniu właściwej diagnozy.

Przygotowanie pacjenta do badania:
W czasie badanie konieczne jest odsłonięcie badanej części ciała w celu uniknięcia artefaktów w badaniu i konieczności jego powtórzenia (dotyczy to również ozdób i biżuterii) Podczas badania konieczna jest współpraca pacjenta z technikiem rtg oraz lekarzem radiologiem oraz słuchanie i wykonywanie ich poleceń. Przed badaniem pacjentki zobowiązane są do powiadomienia lekarza i/lub technika o swojej ciąży, bądź możliwości ciąży, gdyż jest to przeciwwskazaniem do badania. Pacjentki mają prawo do uzyskania informacji na temat ewentualnych zagrożeń dla płodu podczas ekspozycji rtg. Niektóre z badań TK celem postawienia prawidłowej diagnozy, wymagają podania dożylnie środka cieniującego zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego badanie. W przypadku pacjentów ambulatoryjnych wymagane jest wyrażenie pisemnej zgody na obowiązującym w Pracowni TK formularzu zgody. Pacjenci szpitalni wyrażają pisemną zgodę w oddziałach szpitala. W wyjątkowych sytuacjach (małe dzieci, osoby niepełnosprawne), kody nie można z przyczyn medycznych poddać pacjenta premedykacji , istnieje możliwość obecności opiekuna podczas badania. Konieczne jest wyrażenie zgody personelu i opiekuna. Osoba ta musi mieć ukończone 18lat, a w przypadku kobiet – przeciwwskazaniem jest ciąża. Opiekunom tym zapewniamy środki ochrony radiologicznej.
Opiekunowie dzieci do lat 16 zobowiązani są dostarczyć do rejestracji pracowni rtg Książeczki Zdrowia Dziecka w celu odnotowania wykonania badania rtg.

 • Badania współfinansowane przez NFZ wykonywane są na podstawie skierowań spełniających wymogi NFZ oraz aktualnego dowodu ubezpieczenia pacjenta.
 • Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych badań i zapisów na badanie oraz odbioru ich wyników są dostępne w Rejestracji Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Przed wykonaniem badania pacjenci poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariusza medycznego, zawierającego informacje na temat swojego stanu zdrowi a i zgody na podanie środka kontrastowego.

Tomografia komputerowa z użyciem środka cieniującego

 • Na badanie należy zgłosić się na czczo
 • Wskazane jest dostarczenie wyników badań TK wykonywanych wcześniej jak również aktualnych wyników badań laboratoryjnych poziomu kreatyniny i TSH
 • W przypadku badania jamy brzusznej należy przynieść z sobą ½ l niegazowanej wody

U kobiet w wieku rozrodczym w razie istniejących wątpliwości wykonać test ciążowy

Galeria zdjęć

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth