Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA USŁUGI WYKONYWANIA WYBRANYCH BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

2018-10-23

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO,
UL.HENRYKA SIENKIEWICZA 7, 09-100 PŁOŃSK

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375, 1532, 1629, 1669 i 1693) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925)

OGŁASZA KONKURS

na usługi wykonywania wybranych badań specjalistycznych
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej

1. Przedmiot konkursu

Usługi wykonywania wybranych badań specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej

Planowany termin rozpoczęcia udzielenia świadczeń: listopad 2018 roku.

Czas trwania umowy: 24 miesiące.

2. Miejsce i termin, składania ofert                                                                

Ofertę należy złożyć do dnia 31.10.2018 r. godz. 12:00 w Sekretariacie (budynek administracyjny, parter) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka

Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk w trwale zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu składania ofert i oznaczyć napisem ,,Usługi wykonywania wybranych

badań specjalistycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej” Oferty, które nie spełniają określonych warunków lub zgłoszono je po terminie zostaną odrzucone. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia terminu składania ofert.

3. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Zamawiający ma prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert.

5. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków Konkursu. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth