Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Oferty pracy

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY DLA LEKARZA W DPD I NPL

2020-02-17

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37
z zakresu świadczenia usług lekarskich w:

  • Dziale Pomocy Doraźnej
  • Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

 

   Na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

ZAPRASZA        

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.03.2020 r. do dnia 29.02.2022 r.

W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku (oferty można składać na załączonym druku  lub  własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Składanie ofert do dnia 24.02.2020 r. do godz.15.00
  • Otwarcie ofert – dnia 25.02.2020 r. o godzinie 9.00
  • Rozstrzygnięcie konkursu – dnia 25.02.2019 r. o godzinie 13.00
  • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 27.02.2020 r. godz.14.00
  • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

Udostępniający: Marzena Car-Dul

Wytwarzający: Marzena Car-Dul

Czas udostępnienia: 2020-02-17

Czas wytworzenia: 2020-02-17

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-17, godz: 10:54

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2020 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth