Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Oferty pracy

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne

2018-05-07

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku              ul. Sienkiewicza 7

w zakresie świadczeń zdrowotnych:

  • lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych : w Oddziale Kardiologicznym

Na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. działalności leczniczej.                                                                                  

                                           Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ. (oferty można składać na załączonym druku lub własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Składanie ofert do dnia 15.05.2018 r. do godz.15.00
  • Otwarcie ofert – dnia 16.05.2018 r. o godzinie 10.00
  • Rozstrzygnięcie konkursu – dnia 17.05.2018 r. o godzinie 14.00
  • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 17.05.2018 r. godz.16.00
  • Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-05-07

Czas wytworzenia: 2018-05-07

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-03, godz: 12:57

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth