Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Oferty pracy

1. OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PARTNERA (MODUŁ DOTYCZĄCY CHORÓB KRĘGOSŁUPA)

2019-11-04

Ogłoszenie o poszukiwaniu Partnera

 

W związku z planowaną realizacją projektu ukierunkowanego na zwiększenie dostępności usług zdrowotnych (moduł dotyczący chorób kręgosłupa), współfinansowanego w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty w zakresie wspólnej realizacji projektu w formule partnerskiej.

 

Cele partnerstwa:

Celem ogólnym partnerstwa jest wspólna realizacja projektu ukierunkowanego na poprawę stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa w województwie mazowieckim. Partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu przez beneficjenta i podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie partnerskiej. Umowa partnerstwa powinna zostać zawarta do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Minimalny zakres umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Cele szczegółowe, to:

 • współpraca w zakresie przygotowania projektu,
 • wspólna realizacja projektu,
 • wspólne zarządzanie projektem (udział w pracach Grupy Sterującej).

Warunki udziału

 

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Dopuszczony jest udział w postępowaniu wyłącznie następujących podmiotów:

 1. podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z właściwym Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. organizacja pozarządowa reprezentująca interesy pacjentów i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu chorób kręgosłupa,
 3. partner społeczny, reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 4. podmiot ekonomii społecznej, zgodnie z definicją podaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru 

 • zgodność działania partnera z celami partnerstwa 0-3 p.
 • deklarowany wkład  partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby) – 0-3 p.
 • doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze 0-3 p.

 

Maksymalna liczba punktów: 9

Wybrany zostanie Oferent który uzyskał największą liczbę punktów.

 

 

 

Wymagania dotyczące oferty

 • oferta powinna zawierać oświadczenie dotyczące spełniania kryterium podmiotowego, zgodnie z opisem zawartym w „Warunkach udziału”;
 • oferta powinna zawierać opis zasobów które zostaną przydzielone do realizacji projektu;
 • oferta powinna zawierać informację w zakresie doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych projektów lub zadań

 

Termin i sposób składania ofert

 

Oferty można składać:

 

 • w wersji drukowanej, dostarczonej na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza  7, 09 – 100 Płońsk
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szpitalplonsk.pl

 

Oferty muszą być złożone w terminie 21 dni od momentu publikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 25 listopada 2019 roku.

 

Kontakt

 

W przypadku pytań  prosimy o kontakt:

Nr Tel: 23 662 39 89

Zbigniew Jaranowski

zbjaranowski@gmail.com

Ismena Poryzińska

sekretariat@szpitalplonsk.pl

 

Pliki do pobrania

Udostępniający: Marzena Car-Dul

Wytwarzający: Marzena Car-Dul

Czas udostępnienia: 2019-11-04

Czas wytworzenia: 2019-11-04

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-22, godz: 12:53

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth