Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Oferty pracy

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne

2018-06-15

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37

z zakresu świadczenia usług pielęgniarskich w Oddziałach:

 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Bloku Operacyjnym
 • Chirurgicznym
 • Dziecięcym
 • Kardiologicznym
 • Internistycznym
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • Reumatologicznym
 • Rehabilitacyjnym
 • Urazowo-Ortopedycznym
 • Poradni Onkologicznej i Chirurgicznej
 • Nocnej Pomocy Lekarskiej

z zakresu świadczenia usług położnych w oddziale:

 • Położniczo-Ginekologicznym

z zakresu świadczenia usług ratowników medycznych w:

 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 29.02.2020 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ. (oferty można składać na załączonym druku lub własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 20.06.2018 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert – dnia 21.06.2018 r. o godzinie 12.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu – dnia 21.06.2018 r. o godzinie 15.00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 21.06.2018 r. godz.16.00
 • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-06-15

Czas wytworzenia: 2018-06-15

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-03, godz: 1:10

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth