Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH NA RZECZ PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

2018-08-20

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO,
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7, 09-100 PŁOŃSK

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

OGŁASZA KONKURS

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych
i cytologicznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

1. Przedmiot konkursu

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Planowany termin rozpoczęcia udzielenia świadczeń: wrzesień 2018 roku.

Czas trwania umowy: 24 miesiące.

2. Miejsce i termin, składania ofert                                                                  

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (budynek administracyjny, parter) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk w trwale zamkniętej kopercie, w sposób

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu składania ofert i oznaczyć napisem ,,Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych” Oferty, które nie spełniają określonych

warunków lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia terminu składania ofert.

3. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Zamawiający ma prawo do unieważnienia lub odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

5. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków Konkursu. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth