Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Oferty pracy

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY DLA LEKARZA NA ODDZIAŁACH

2020-02-17

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37
przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską w Oddziałach:

 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Chirurgii Ogólnej
 • Dziecięcym
 • Internistycznym
 • Kardiologii
 • Położniczo-Ginekologicznym
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

oraz konsultacje w Oddziałach z zakresu:

 • Dermatologii
 • Diabetologii
 • Laryngologii
 • Okulistyki
 • Psychiatrii

   Na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

  Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.03.2020 r. do dnia 29.02.2022 r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające  z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku (oferty można składać na załączonym druku  lub  własnym).

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 24.02.2020 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert – dnia 25.02.2020 r. o godzinie 11,00
 • Rozstrzygnięcie konkursu – dnia 25.02.2019 r. o godzinie 12,00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 27.02.2020 r. godz.15.00
 • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

Udostępniający: Marzena Car-Dul

Wytwarzający: Marzena Car-Dul

Czas udostępnienia: 2020-02-17

Czas wytworzenia: 2020-02-17

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-17, godz: 11:31

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth