Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Oferty pracy

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT PRACY PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

2019-09-12

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37
z zakresu świadczenia usług pielęgniarskich w Oddziałach:

 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Bloku Operacyjnym
 • Chirurgicznym
 • Dziecięcym
 • Kardiologicznym
 • Internistycznym
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • Reumatologicznym
 • Rehabilitacyjnym
 • Urazowo-Ortopedycznym
 • Zespole Poradni Specjalistycznych
 • Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

oraz  położnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

i ratowników w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

  Na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.

W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające  z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  (oferty można składać na załączonym druku  lub  własnym).

 

Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Składanie ofert do dnia 23.09.2019 r. do godz.15.00
 • Otwarcie ofert – dnia 24.09.2019 r. o godzinie 12.00
 • Rozstrzygnięcie konkursu – dnia 24.09.2019 r. o godzinie 15.00
 • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku dnia 24.09.2019 r. godz.16.00
 • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

Udostępniający: Marzena Car-Dul

Wytwarzający: Marzena Car-Dul

Czas udostępnienia: 2019-09-12

Czas wytworzenia: 2019-09-12

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-13, godz: 10:53

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth