Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Oferty pracy

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA ZAMÓWIENIE OFERT UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

2019-02-26

OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37
z zakresu świadczenia usług pielęgniarskich w:

  •  Bloku Operacyjnym

Na podstawie art. 26 – 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o Działalności leczniczej.
Z a p r a s z a
Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 01.03.2019 r. do dnia 29.02.2020 r.

W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach, w sekretariacie SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. (oferty można składać na załączonym druku lub własnym).
Informacji udziela się w Dziale Kadrowo-Płacowym pod numerem telefonu 23 661 38 37.
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:
• Składanie ofert do dnia 28.02.2019 r. do godz.15.00
• Otwarcie ofert – dnia 01.03.2019 r. o godzinie 12.00
• Rozstrzygnięcie konkursu – dnia 01.03.2019 r. o godzinie 15.00
• Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 01.03.2019 r. godz.16.00
• Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert
SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny.

Udostępniający: Marzena Car-Dul

Wytwarzający: Marzena Car-Dul

Czas udostępnienia: 2019-02-26

Czas wytworzenia: 2019-02-26

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-26, godz: 9:38

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth